Výzva

 

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013.

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

„Svážíme bioodpad z města Jáchymov“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Služby Jáchymov, spol. s.r.o.

Sídlo zadavatele: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ: 25249835

Osoba oprávněná jednat: Ing. Bronislav Grulich, jednatel společnosti

Telefon: +420 606 037 753

Email, webové stránky: sluzbyjachymov@mestojachymov.cz; http://jachymov.sluzby.cz

kontaktní osoba: Ing.David Plíštil, Ph.D., MBA

TENDRA spol. s r.o.

Adresa: Legionářů 72/15, 276 01 Mělník

IČ: 01820265

DIČ: CZ01820265

e-mail: verejnezakazky@tendra.cz

webové stránky: www.tendra.cz

telefon: +420 313 035 219, +420 607 059 266

2. Název a popis předmětu zakázky

Název předmětu zakázky: „Svážíme bioodpad z města Jáchymov“

Místo plnění veřejné zakázky: město Jáchymov

Doba plnění veřejné zakázky: do 10.11.2015

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu a kontejnerů, která obsahuje:

 Nákladní automobil včtněkontejnerového hákového nosič

 Velkoobjemové kontejnery

 Sítěna kontejnery

a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném v popisu přdměu dodávky s rozpočem a zadávací dokumentací.

Kód CPV zakázky:

Dodávka: CPV

Podvozky s výměnými nástavbami 34144500-3

Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky 34928480-6

3. Přdpokládaná hodnota zakázky bez DPH

- Celkový rozpočt: 1 920 000,00 Kčbez DPH

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek: 7.8.2015

konec běhu lhůty pro podání nabídek: 24.8.2015 v 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek: Firma TENDRA spol. s r.o., Legionářů 72/15, 276 01 Mělník

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu společnosti TENDRA spol. s r.o., případně po telefonické dohodě osobně na tel. +420 313 035 219; +420 607 059 266.

Vázanost nabídky je 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Podrobnosti hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

6. Jazyk nabídky

Nabídka (vč. vzorové kupní smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém jazyce. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

7. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

8. Poskytnutí zadávací dokumentace – popis předmětu dodávky, rozpočet a poskytnutí dodatečných informací

Zadávací dokumentace, bude zájemcům poskytnuta zdarma e-mailem na základě písemné žádosti, která bude mít náležitosti objednávky, zaslané kontaktní osobě na: email: verejnezakazky@tendra.cz

adresa: Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA, TENDRA spol. s r.o., Legionářů 72/15, 276 01 Mělník.

Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě zdarma.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele na email verejnezakazky@tendra.cz.

9. Omezení subdodavatelů

Zadavatel má v úmyslu si vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem – více v zadávací dokumentaci.

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

V Jáchymově, dne 7.8.2015

 

Název projektu: „Svážíme bioodpad z města Jáchymov“ Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí